تمام مطالب برچسب : پدر خانواده
لبخند خانوادگی – هدیه دادن

لبخند خانوادگی – هدیه دادن

لبخند خانوادگی – هدیه دادن: داشتم تلویزیون نگاه می کردم، که مجری گفت: لحظاتی دیگر، گفت و گویی خواهیم داشت پیرامون مسائل خانواده. خواستم کانال رو عوض کنم که با خودم گفتم: بذار چند دقیقه ای اول رو گوش کنم، اگر خوب نبود عوض می کنم. صحبت های مجری که تموم شد، دوربین رفت سراغ کارشناس که صحبت هاش رو شروع کنه، یه وقت دیدم که حاج آقای مسجد خودمونه! بلند صدا زدم: خانم، خانم. خانمم که فکر کرده بود اتفاقی افتاده، به سرعت خودش رو به من رسوند و بااضطراب گفت: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ منم گفتم: تلویزیون رو نگاه کن. تا چشم خانمم به حاج آقا افتاد، گفت: حاجیه! نشست تا ببینه حاج آقا چی می خواد […]

کودکان و موبایل و تلویزیون

کودکان و موبایل و تلویزیون

کودکان و موبایل و تلویزیون: پدر و مادری ایراد می گرفتند که دیگر از رفتار فرزندشان خسته شده اند. وقتی علت را پرسیدم گفتند: از بس که فرزند ما پای تلویزیون و موبایل می نشیند. هر چه قدر هم ما او را نصیحت می کنیم، انگار نه انگار. یعنی تمام بازی های موبایل را انجام داده است. تمام کارتون ها و فیلم های تلویزیون را دیده است. تا دیروقت پای تلویزیون است و صبح، همین که از خواب بیدار می شود، می رود سراغ موبایل. از این پدر و مادر یک سوال کردم و به آن ها گفتم: جواب مشکل شما در همین سوال است. سوال: به آن ها گفتم: شما فکر کنید که دارید با یک شخصی قراردادی را […]

خواب فرزند

خواب فرزند

خواب فرزند: خواب فرزند: خیلی ها می گن: چی کار کنیم که بچه ی ما به موقع نمی خوابه، تازه وقتی هم که ما می رویم بخوابیم، اون تازه سرحال شده و می خواد بدو بدو کنه؟ می گن: یعنی دیگه خسته شدیم. خوابمون ریخته به هم. تا دیر وقت بیداریم، بعد صبح به سختی بیدار می شیم و می ریم سرکار و تو سرکار همش تو چرتیم. اولش با ملایمت، بعد اخم و بعد دعوا کردن و ادامه می دیم تا چند ساعت بعد خواب می ره. ما هم با اعصاب خورد که چرا دعواش کردیم؟ چرا این بچه نمی خوابه؟ چی کارش کنیم؟ و… می ریم می خوابیم و صبح هم با همین فکر و ناراحتی بلند می […]