اتصال به نور:

اتصال به نور:

اتصال به نور:

برای رسیدن به هر خواسته ای در زندگی، باید تلاش و کوشش کرد تا به آن  برسیم.

اما نکته ی مهم این جاست که این تلاش و کوشش،

اگر  در کنار عنایت الهی باشد، قطعا اثرگذارتر است و ما را بهتر به خواسته مان می رساند.

بنابراین باید در کنار زحماتی که برای رسیدن به هدفمان می کشیم،

با کمک گرفتن از دعا، راه رسیدن به مقصودمان را هموارتر کنیم.

اما دعا کردن مثل هر کار دیگری شرایطی دارد،

که قرآن راه و رسم دعا کردن را به ما آموخته است.

اما چگونه دعاکنیم:

۱-یکی از مهم ترین نکات در دعا کردن، توجه به زمان دعا است.

زمان در دعا:

* دعایى که همراه با نماز و بعد از آن باشد، اثر بیشترى دارد. اسرا/۸۰: تفسیر نور.

* همواره باید یاد خدا باشیم و آغاز روز و پایان آن بهترین وقت ذکر و دعاست. فتح/۹: تفسیر نور.

* براى عبادت و دعا، بعضى از زمان‌ها اولویّت دارند. ق/۳۹: تفسیر نور.

* عنصر زمان، در نیایش و دعا مؤثّر است. حج/۲۸: تفسیر نور.

۲– سعی کنید در دعا کردن، شروع دعا با استفاده از کلمه ی رب باشد.

توجه به ربوبیت در دعا:

* دعاهاى خود را با «ربّنا» آغاز کنیم. بقره/۲۵۰: تفسیر نور.

* غالب دعاهاى قرآنى با استمداد از اسم ربّ است. مائده/۲۵: تفسیر نور.

* در دعا، از کلمه‌ى مقدّس «ربّنا» استمداد کنیم. مائده/۸۳: تفسیر نور.

* بهتر است دعا با استمداد از کلمه‌ى «ربّ» و همراه تضرّع و زارى و پنهانى باشد. اعراف/۵۵: تفسیر نور.

*کلمه‌ى‌ رَبَّنا در دعا نقش مهمى دارد. یونس/۸۸: تفسیر نور.

* توجّه به ربوبیّت خدا، از آداب دعاست. یوسف/۳۳: تفسیر نور.

*تکرار «رب» در آغاز دعاهاى حضرت ابراهیم، نشانه تأثیر آن دراستجابت دعا و یا یکى از آداب آن است. ابراهیم/۴۰: تفسیر نور.

* کلمه‌ى «رب» در دعا نقش مهمى دارد. مریم/۴۸: تفسیر نور.

* دعاى انبیا در قرآن، با اسم‌ رَبِّ است. طه/۲۵: تفسیر نور.

* میان دعا از یک طرف و ربوبیّت و سرازیر شدن رحمت الهى از سوى دیگر، ارتباط خاصّى وجود دارد. انبیا/۸۳: تفسیر نور.

* کلمه‌ى «ربّ» بهترین کلمه براى دعاست. مومنون/۳۹: تفسیر نور.

* ذکر کلمه‌ى «رب» و تکرار آن در دعا، درخواست‌ها را با اجابت مقرون مى‌سازد. انبیا/۸۹: تفسیر نور.

* دعا را با کلمه «ربّ» آغاز کنیم. انبیا/۱۱۲: تفسیر نور.

* استمداد از نام «ربّ»، در استجابت‌دعا مؤثّر است. شعرا/۸۳: تفسیر نور.

* میان دعاى انسان و ربوبیّت خداوند، رابطه‌اى تنگاتنگ است. غافر/۶۰: تفسیر نور.

* میان دعا و ربوبیّت، رابطه‌ى تنگاتنگ است. غافر/۶۵: تفسیر نور.

۳- البته دعا آدابی دارد که خوب است به آن توجه کنید.

آداب دعا:

* در دعاها، هدف‌هاى کلّى مطرح شود و تعیین مصداق به عهده خداوند گذاشته شود. بقره/۲۰۱: تفسیر نور.

* در دعا به حداقل اکتفا نکنید، بلند همّت باشید. فرقان/۷۴: تفسیر نور.

* در دعا، براى خداوند تکلیف و مصداق معیّن نکنیم. قصص/۲۳: تفسیر نور.

*چشم انداز دعا باید گسترده باشد. هم گذشته و حال را شامل شود، هم خود و بستگان و هم تمام مؤمنان تاریخ را. نوح/۲۸: تفسیر نور.

* از خداوند وسیله کار را نخواهید، خودِ کار را بخواهید. زیرا ممکن است خداوند از وسیله‌ى دیگرى که به فکر و ذهن ما نمى‌آید، کارى را براى ما محقّق سازد. بقره/۲۰۱: تفسیر نور.

* یکى از آداب دعا، ستایش پروردگار است. بقره/۱۲۸: تفسیر نور.

* قبل از دعا، خدا را ستایش کنیم. آل عمران/۱۹۱: تفسیر نور.

* آداب دعا آن است که ابتدا به ضعف خود اقرار کنیم؛ سپس به عظمت خداوند گواهى دهیم؛ آنگاه خواست خود را مطرح کنیم. بقره/۲۸۶: تفسیر نور.

*توصیف خداوند به مغفرت و رحمت، (مانند «أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ») از آداب دعا و استغفار است. یوسف/۹۲: تفسیر نور.

* در دعا، خدا را با ادب کامل و با صفت مناسب با خواسته، صدا بزنیم. مائده/۱۱۴: تفسیر نور.

* در مقام دعا، خدا را با صفتى بخوانیم که با نیاز ما تناسب دارد. انبیا/۸۳: تفسیر نور.

*در دعا و مناجات، خداوند را با آن نامى بخوانیم که با نیازمان تناسب داشته باشد. مومنون/۲۹: تفسیر نور.

* دعا همراه با تلاش و حرکت مؤثّر است. کهف/۱۰: تفسیر نور.

* ابتدا خداوند را بر نعمت‌هاى گذشته شکر کنیم، سپس از او نعمت جدیدى بخواهیم. مومنون/۲۹: تفسیر نور.

* از آداب دعا و استغفار، ابتدا اعتراف به گناه است. اعراف/۲۳: تفسیر نور.

* با تمام وجود و با کمال خضوع خدا را بخوانیم وزبانمان نماینده همه‌ى وجود ما باشد. اعراف/۵۵: تفسیر نور.

* اوّل توکّل، بعد دعا. یونس/۸۵: تفسیر نور.

* اظهار امیدوارى به امدادهاى الهى، از شیوه‌هاى صحیح دعاست. کهف/۲۴: تفسیر نور.

* دعاى دائمى وخالصانه، ارزشمند است. کهف/۲۸: تفسیر نور.

* اگر بخواهیم دعاى ما دعاى ابراهیمى شود، باید از افراد و مراکز آلوده دورى کنیم. مریم/۴۸: تفسیر نور.

* امام صادق علیه السلام درباره‌ى‌ رَغَباً وَ رَهَباً فرمود: رغبت آن است که در حال دعا کف دست را به سوى آسمان قرار دهى و رهبت آن است که پشت دست‌ها به طرف آسمان نمایى. انبیا/۹۰: تفسیر نور.

* در هنگام دعا باید خدا را با حالت خوف ورجا خواند. انبیا/۹۰: تفسیر نور.

*اول شناخت و معرفت سپس دعا و پرستش. غافر/۶۵: تفسیر نور.

* در دعاها ومناجات‌ها تنها به فکر دنیا ومسائل مادى نباشید. یوسف/۱۰۱: تفسیر نور.

* ابتدا باید براى حفظ هویّت مکتبى دعا کرد، وسپس براى سلامتى شخصى. چون اگر ستمگران پیروز شوند، خطّ ظلم و کفر حاکم شده، مؤمنان تحقیر و مبتلا مى‌شوند. یونس/۸۵: تفسیر نور.

* در دعاها، دیگران به خصوص فرزندان خود را نیز یاد کنیم. ابراهیم/۳۵: تفسیر نور.

* در دعا هم به خود توجّه کنید، و هم به دیگران. ابراهیم/۴۱: تفسیر نور.

* انسان، هم باید به فکر نسل قبل باشد، و هم به فکر نسل بعد. ابراهیم/۴۰: تفسیر نور.

* اوّل براى حلّ مشکلات مردم و جامعه دعا کنید، بعد براى نجات خود. شعرا/۱۱۸: تفسیر نور.

* در دعاها، دعاى سیاسى و نفرین بر دشمنان را فراموش نکنیم. یونس/۸۸: تفسیر نور.

* بهترین دعا آن است که انسان، هم به والدین و هم به فرزندان توجّه داشته باشد. احقاف/۱۵: تفسیر نور.

* در آمرزش خواهى از خداوند، مقدم داشتن خود بر دیگران کارى پسندیده است. نوح/۲۸: تفسیر نور.

۴- اما در نهایت بدانیم که چه دعاهایی مستجاب است.

دعاهای مستجاب:

* دعاهاى خالصانه رزمندگان و مجاهدان، مستجاب مى‌شود. بقره/۲۵۱: تفسیر نور.

* دعاى مردان خدا مستجاب است. مریم/۴۹: تفسیر نور.

* دعاى بندگان صالح خدا، مستجاب مى‌شود. عنکبوت/۳۱: تفسیر نور.

* دعاى مضطرّ مستجاب مى‌شود. روم/۳۳: تفسیر نور.

* دعاى اهل فکر و ذکر، به سرعت مستجاب مى‌شود. آل عمران/۱۹۵: تفسیر نور.

*اخلاص، شرط قبول شدن دعا است. غافر/۱۴: تفسیر نور.

* دعاى خالصانه از قلب پاک، مستجاب مى‌شود. آل عمران/۳۹: تفسیر نور.

* اگر درخواست، صحیح و بجا، و دعا خالصانه باشد، استجابت قطعى است. طه/۳۶: تفسیر نور.

* دعا وقتى مؤثّر است که خالصانه و همراه با تضرّع باشد. اعراف/۵۵: تفسیر نور.

* شرط استجابت دعا، قطع امید از دیگران واخلاص در دعاست. نمل/۶۲: تفسیر نور.

* یکى از شروط استجابتِ دعا، اضطرار و قطع امید از غیر خداست. بقره/۲۱۴: تفسیر نور.

* هرکس خدا را با این اسما بخواند، دعایش مستجاب‌ مى‌شود. این یک‌صد اسم، عبارتند از:

«اللّه، اله، الواحد، الاحد، الصّمد، الاوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلىّ، الاعلى، الباقى، البدیع، البارّ، الاکرم، الظاهر، الباطن، الحىّ، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحفىّ، الربّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّارء، الرّازق، الرّقیب، الرؤوف، الرّائى، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السیّد، السُبّوح، الشهید، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو، الغفور، الغنىّ، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوىّ، القریب، القیّوم، القابض، الباسط، قاضى‌الحاجات، المجید، المولى، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافى، کاشف الضرّ، الوتر، النور، الوهّاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادى، الوفىّ، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدیّان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافى». اعراف/۱۸۰: تفسیر نور.

* خداوند ۹۹ اسم دارد که هر که در دعا خداوند را به آنها بخواند، رستگار وپیروز مى‌شود. اسرا/۱۱۰: تفسیر نور.

* دعایى که در آن، اقرار به توحید، تنزیه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و گناه باشد، مستجاب است. انبیا/۸۷: تفسیر نور.

* دعائى مستجاب مى‌شود که همراه با عمل و تلاش دعا کننده باشد، گرچه خود دعا نیز نوعى عمل است. آل عمران/۱۹۵: تفسیر نور.

* استغفار قبل از دعا، سبب استجابت دعاست. ص/۳۵: تفسیر نور.

* در روایات آمده است: از شرایط استجابت و آداب دعا، ستایش خداوند است. بقره/۱۲۷: تفسیر نور.

* حالات انسان وساعات دعا، در استجابت آن مؤثّر است. آل عمران/۳۸: تفسیر نور.

* یأس از غیر خدا، سبب سرعت در استجابت دعاست. انعام/۴۱: تفسیر نور.

* پاکدامنى و عفاف، موجبات استجابت دعا را فراهم مى‌سازد. یوسف/۳۴: تفسیر نور.

* دعاى پدر تأثیر ویژه‌اى دارد. یوسف/۹۷: تفسیر نور.

* سرعت در کار خیر و دعا همراه با بیم و امید، در استجابت دعا مؤثر است. انبیا/۹۰: تفسیر نور.

* توسّل به پیامبران براى رهایى از مشکلات جایز، بلکه به اجابت نزدیک است. اعراف/۱۶۰: تفسیر نور.

در نهایت به نظر بنده، می توان این تحقیق را این گونه خلاصه کرد.

دعا، همراه با نماز و بعد از نماز؛ و آغاز روز و پایان روز.

ابتدای دعا با اسم رب خداوند و اخلاص و قطع امید از دیگران.

استغفار و ستایش خداوند.

اقرار به ضعف خود و عظمت خدا.

شکر نعمت های گذشته.

اظهار امیدوارى به امدادهاى الهى.

خدا را با صفتى بخوانیم که با نیاز ما تناسب دارد.

هنگام دعا کف دست به سوى آسمان، داشتن حالت خوف و رجا، همراه با تضرّع و مخفیانه.

از خداوند وسیله کار را نخواهید، خودِ کار را بخواهید. زیرا ممکن است خداوند از وسیله‌ى دیگرى که به فکر و ذهن ما نمى‌آید، کارى را براى ما محقّق سازد.

دعا  برای حفظ هویّت مکتبى، دیگران، نسل قبل و نسل بعد، فرزندان، قیامت خود و فرزندان و جامعه، و حل مشکلات مردم و جامعه.

هرکس خدا را با این اسما بخواند، دعایش مستجاب‌ مى‌شود. این یک‌صد اسم، عبارتند از:

«اللّه، اله، الواحد، الاحد، الصّمد، الاوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلىّ، الاعلى، الباقى، البدیع، البارّ، الاکرم، الظاهر، الباطن، الحىّ، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحفىّ، الربّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّارء، الرّازق، الرّقیب، الرؤوف، الرّائى، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السیّد، السُبّوح، الشهید، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو، الغفور، الغنىّ، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوىّ، القریب، القیّوم، القابض، الباسط، قاضى‌الحاجات، المجید، المولى، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافى، کاشف الضرّ، الوتر، النور، الوهّاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادى، الوفىّ، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدیّان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافى».

پیش به سوی جامعه ی آرمانی.

#جامعه ی آرمانی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *